วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ตรวจสุขภาพช่องปาก

วัน ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ได้มีกลุ่มทันตกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยกลุ่มวัยด้านทัตสุขภาพ จากโรงพยาบาลแม่จัน ออกตรวจสุขภาพช่องปาก ให้กับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ณโรงเรียนประชารัฐพัฒนา